“tarifes competitives”

Les nostres tarifes són personalitzades, competitives i inclouen tots els conceptes de cost del treballador següents:

 

- Cost de recerca i selecció de personal (anuncis)

- Tràmits de gestió en la contractació

- Salari del treballador en missió

- Parts proporcionals de pagues extres i vacances

- Indemnització per finalització del contracte

- Quota patronal de la Seguretat Social

- Assegurança d’ accidents de treball amb Mutua Universal

- Substitució immediata en cas d`iniciar procés de I.T.

- Revisió mèdica específica per el sector i el lloc de treball (si s`escau)

- Informació i Formació dels Riscos Laborals en relació al lloc de treball