Passos

Contractes

La fulla d`hores

La Nòmina

Conveni a aplicar

Mútua d`Accidents

Baixa voluntària i atur

Règim Disciplinari

Les dades

 1- El candidat s`inscriu a una oferta de feina.

 2- Entrevista amb BOXES EXPRES RRHH ETT informant-lo de les característiques del

      lloc de treball.

 3- Proves que siguin adequades (comptabilitat, anglès, informàtica, etc).

 4- Entrevista amb l`empresa usuària.

 5- Comunicació del resultat al candidat.

 6- Formació i informació en matèria de Prevenció de Riscos del lloc de treball.

 7- Reconeixement mèdic (si és necessari).

 8- Signatura del Contracte i Alta a la Seguretat Social.

 9- Incorporació a l`empresa usuària.

10-Cada final de mes, enviament a BOXES EXPRES RRHH ETT de la fulla mensual

     d`hores treballades.

11-Màxim dia 10 del mes següent, cobrament de la nòmina per transferència o taló.

Els contractes que realitzem són els següents:

• Contracte d`obra i servei: la seva duració està determinada pel període en què es desenvoluparà l`obra o servei

• Contracte d`acumulació de tasques: per atendre unes circumstàncies d`activitat per sobre de la normal

• Contracte d`interinitat: per substituir un treballador de l`empresa usuària que està de baixa

 

Qualsevol dels anteriors contractes s`estableix entre BOXES EXPRES RRHH ETT i el treballador seleccionat, que passa a formar part de la nostra plantilla tot i realitzar la seva feina a l`empresa usuària, que és qui té el poder organitzatiu de les tasques del treballador.

 

BOXES EXPRES RRHH ETT s`encarregarà de donar d`alta a la Seguretat Social tots els seus treballadors, així com de comunicar la baixa quan correspongui. Cada un d’aquests períodes són acumulables i compten per a obtenir l’atur, si s’escau. En el cas de finalitzar un contracte, BOXES EXPRES RRHH ETT facilitarà al treballador la documentació necessària per tramitar l`atur..

 

El contracte és comunicat telemàticament a l`Oficina de Treball de la Generalitat, i juntament amb el contracte, BOXES EXPRES RRHH ETT entregarà al treballador la documentació en matèria preventiva del lloc de treball.

Abans de començar a treballar, BOXES EXPRES RRHH ETT entregarà al treballador unes fulles d`hores  on aquest anirà anotant les hores treballades cada dia. La fulla d`hores pot ser mensual o setmanal.

 

És molt important omplir-lo amb cura, indicant a més de les hores de cada dia i el total, el seu nom i cognoms amb lletra majúscula i el nom de l`empresa usuària.

 

A final de mes, i abans del dia 4 del mes següent, el treballador enviarà (via fax o mail o personalment) a BOXES EXPRES RRHH ETT la còpia blanca de la fulla d`hores signada per ell i per l`empresa usuària, per tal de poder confeccionar la nòmina.

BOXES EXPRES RRHH ETT li paga la seva nòmina.

Al concertar el servei, li indicarem la retribució que vostè percebrà (en euros/hora). Aquesta retribució és bruta i inclou les parts proporcionals de les pagues extraordinàries i vacances conforme a l`establert en el Conveni Col.lectiu de l`Empresa Usuària. A vegades ha existit la idea equivocada que l`Empresa de Treball Temporal es queda una part del salari del treballador. Això és completament fals. El salari del treballador és el que preveu el conveni col.lectiu del sector de l`empresa usuària, és a dir, que cobra com qualsevol altre treballador en plantilla. El benefici de l`ETT és pagat per l`empresa usuària en concepte del servei de recerca, selecció, posta a disposició, contractació i gestió administrativa.

 

Vacances: tant les pagues extres com l`import de les vacances estan prorratejats en el salari / hora, és a dir que les cobres per avançat, i per tant si poguessis disfrutar de vacances, sempre amb l`autorització de l`empresa usuària, aquestes serien no remunerades.

 

La nòmina es calcula en base a aquest sou hora i les hores treballades del mes. A l`import brut, se li dedueix la Seguretat Social (6,4%) i el % de IRPF que s`estableix en funció de les taules d`Hisenda.

 

El % d`IRPF es calcula en funció dels ingressos que es preveu que obtindrà el treballador durant el període previst de contracte, i també en funció de la seva situació familiar. Si el treballador ho sol.licita podem  descomptar-li a la nòmina un % d`IRPF superior al que li correspongui.

 

El pagament s`efectuarà el dia 10 del mes següent al mes treballat, mitjançant transferència bancària. L`últim pagament del servei es realitzarà amb xec, pel que el treballador haurà de recollir-lo personalment a les nostres oficines junt amb la nòmina.

Segons l`Article 11 de la Ley 29/1999 de Modificación de la Ley 14/94 por la que es regulen les Empreses de Treball Temporal, els treballadors cedits tindran dret a percebre com a mínim la retribució total establerta pel lloc de treball a desenvolupar en el conveni col.lectiu aplicable a l`empresa usuària, calculada per unitat de temps. D`aquesta manera s`assegura que el treballador cedit cobri el mateix que cobraria un treballador contractat directament per l`empresa usuària, per desenvolupar la seva activitat en aquest lloc de treball.

BOXES EXPRES RRHH ETT és mutualista associat a MUTUA UNIVERSAL, pel que si un treballador pateix qualsevol accident en el centre de treball haurà de dirigir-se a les següents direccions:

 Terrassa:   Rambleta Pare Alegre, 2

 Mollet del Vallès: C/ Sant Llorenç, 39-41

O bé contactar amb MUTUA UNIVERSAL al 900.203.203 per informar-se del centre sanitari més pròxim.

En el cas que el treballador decideixi deixar voluntàriament la feina, fins i tot durant el període de prova, cal que ho comuniqui amb una setmana d`antel.lació a BOXES EXPRES RRHH ETT per tal de poder substituir-lo sense perjudicar a l`empresa.

L’incompliment del preavís facultarà a l`empresa a descomptar del salari l’import corresponent als dies de preavís omesos.

 

BOXES EXPRES RRHH ETT prepara la documentació necessària en cas que un treballador sol•liciti la prestació de l’atur. D’altra banda, el fet de signar un nou contracte amb BOXES EXPRES RRHH ETT no afecta al treballador que en aquell moment està percebent aquesta prestació, ja que aquesta se suspèn mentre existeix la relació laboral amb BOXES EXPRES RRHH ETT. Si es dóna aquest cas, és imprescindible que el treballador comuniqui a la seva Oficina de Treball de la Generalitat aquest canvi. Un cop finalitzat el servei, el treballador pot tornar a percebre l’atur.

Atenent a l`article 46 i següents del Conveni Col.lectiu d`Empreses de Treball Temporal de Catalunya actualment en vigor, es consideraran entre altres:

    a) Faltes lleus:

          - No comunicar amb suficient antel.lació, la falta d`assistència al treball per causa

            justificada, a no ser que es provi la impossibilitat de fer-ho.

         - Faltar al treball un dia al mes sense causa justificada.

    b) Faltes greus:

        - Faltar al treball 2 dies al mes sense justificació.

        - L`abandonament del treball sense causa justificada.

    c) Faltes molt greus:

        - Faltar al treball més de 2 dies al mes sense justificació.

 

Cometre qualsevol de les faltes indicades comportarà la imposició de la sanció corresponent atenent a la gravetat de la falta i respectant, en qualsevol cas, el procediment legal establert (article 47 del Conveni Col.lectiu d`Empreses de Treball Temporal de Catalunya).

BOXES EXPRES RRHH ETT sol•licita als seus treballadors i clients dades personals i laborals per a poder dur a terme la seva activitat. Aquestes dades són les pertinents i estrictament necessàries per a la tasca de recerca i selecció de personal; única i exclusiva finalitat amb la que aquestes dades són emprades.

En aquest sentit, BOXES EXPRES RRHH ETT tracta aquestes dades segons el que estipula la vigent Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Per aquest motiu, l’informem que les dades recollides per BOXES EXPRES RRHH ETT a través de les fitxes d’inscripció i altra documentació, així com mitjançant els formularis d’aquest lloc web o l’enviament de correus electrònics, seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents arxius i fitxers de BOXES EXPRES RRHH ETT, titular i responsable d’aquests.

Té el dret d’accedir, rectificar i cancel•lar les dades personals en qualsevol moment sol•licitant-ho a BOXES EXPRES RRHH ETT. A més, i amb l’objectiu de mantenir les dades del nostre arxiu actualitzades, preguem que se’ns comuniqui si es duen a terme modificacions. Mentre el candidat no cancel•li les seves dades explícitament, entendrem que continua interessat en formar part de l’arxiu de BOXES EXPRES RRHH ETT.