Et busquem el treball adequat
per al millor futur professional

En BOXES EXPRES RH ETT som conscients que millorar el teu treball és millorar la teva vida. Per això, ens esforcem diàriament a trobar el treball que estàs buscant en qualsevol etapa de la teva vida professional.

Treballar amb nosaltres té una sèrie d’avantatges que no et deixaran indiferent.

 • Desenvolupar-te en un lloc de treball adequat a la teva experiència i formació, la qual cosa et permetrà créixer i enriquir-te professionalment.
 • Millorar la teva experiència professional gràcies a l’oportunitat de treballar en importants empreses del teu sector.
 • Possibilitat de passar a formar part de la plantilla de l’empresa en la qual estàs treballant (el 50% dels treballadors s’incorporen a la plantilla de l’empresa usuària).
 • Preferència respecte a altres usuaris a l’hora de postular en futures ofertes de treball. (Tots aquells treballadors que hi han col·laborat anteriorment amb BOXES EXPRES RH ETT satisfactòriament es contemplaran de forma preferent).
 • Formació en matèria preventiva perquè puguis desenvolupar el teu treball amb la màxima seguretat.
 • Servei d’assistència mèdica 24 hores (tel. 900 203 203) a través de Mútua Universal
 1. El candidat s’inscriu a una oferta de treball.
 2. BOXES EXPRES RH ETT entrevista al candidat, informant-lo a més de les característiques del lloc de treball.
 3. Realització de proves competents segons el lloc (comptabilitat, anglès, informàtica, etc.).
 4. Entrevista del candidat amb l’empresa usuària.
 5. Comunicació del resultat al candidat.
 6. Formació i informació en matèria de Prevenció de Riscos del lloc de treball.
 7. Reconeixement mèdic (en cas que sigui necessari).
 8. Signatura del Contracte i Alta a la Seguretat Social.
 9. Incorporació a l’empresa usuària.
 10. A final de cada mes, enviament a BOXES EXPRES RH ETT de la fulla mensual d’hores treballades.
 11. Cobrament de la nòmina per transferència o taló. (Màxim dia 10 del mes següent).

En BOXES EXPRES RH ETT realitzem diferents tipus de contracte:

 • Contracte d’obra i servei > Durada determinada pel període en el qual es desenvoluparà l’obra o servei.
 • Contracte d’acumulació de tasques > Ideat per a atendre unes circumstàncies d’activitat per sobre del normal.
 • Contracte d’interinitat > Ideat per a substituir a un treballador de l’empresa usuària durant el seu període de baixa.

Qualsevol dels anteriors contractes s’estableix entre BOXS EXPRES RH ETT i el treballador seleccionat, que passa a formar part de la nostra plantilla encara que faci el seu treball en l’empresa usuària, que és qui té el poder organitzatiu de les tasques del treballador.

El contracte és comunicat telemàticament a l’Oficina de Treball de la Generalitat i, juntament amb el contracte, BOXES EXPRES RH ETT lliurement al treballador la documentació en matèria preventiva del lloc de treball.

BOXES EXPRES RH ETT s’encarrega de donar d’alta a la Seguretat Social a tots els seus treballadors, així com de comunicar la baixa quan correspongui. Cadascun d’aquests períodes són acumulables i es contemplen per a obtenir la prestació per desocupació, si correspon. En el cas de finalitzar un contracte, BOXES EXPRES RH ETT facilitarà al treballador la documentació necessària per tramitar aquesta prestació.

Abans de començar a treballar, BOXES EXPRES RH ETT lliura al treballador uns comunicats d’hores on aquest ha d’anar anotant les hores treballades cada dia. El comunicat d’hores pot ser mensual o setmanal.

Per a poder confeccionar la nòmina, a final de mes, i abans del dia 4 del mes següent, el treballador enviarà a BOXES EXPRES RH ETT la còpia blanca del comunicat d’hores signada per ell i per l’empresa usuària.

BOXES EXPRES RH ETT s’encarrega de pagar la teva nòmina.

En concertar el servei t’indicarem la retribució que percebràs (en euros/hora). Aquesta retribució és bruta i inclou les parts proporcionals de les pagues extraordinàries i vacances, conforme al que s’estableix en el Conveni Col·lectiu de l’empresa usuària.

Existeix la falsa idea que l’empresa de Treball Temporal es queda una part del salari del treballador. Aquesta informació és completament errònia. El salari del treballador és el que preveu el conveni col·lectiu del sector de l’empresa usuària, és a dir, que cobra com qualsevol altre treballador en plantilla. El benefici de la ETT correspon a l’empresa usuària en concepte de servei de cerca, selecció, posada a disposició, contractació i gestió administrativa.

Vacances: tant les pagues extres com l’import de les vacances estan prorratejats en el salari/hora, és a dir, que les cobraràs per endavant. Sent així, si poguessis gaudir de vacances, sempre amb l’autorització de l’empresa usuària, serien no remunerades.

La nòmina es calcula sobre la base del sou hora i les hores treballades del mes. A l’import brut se li dedueix la Seguretat Social (6,4%) i el % d’IRPF, que s’estableix en funció de les taules d’Hisenda.

El % d’IRPF es calcula en funció dels ingressos que es preveu que obtindrà el treballador durant el període previst de contracte, i també en funció de la seva situació familiar. Si el treballador el sol·licita podem descomptar-li a la nòmina un % d’IRPF superior al que li correspongui.

El pagament s’efectua el dia 10 del mes següent al mes treballat, mitjançant transferència bancària. L’últim pagament del servei es realitza amb xec, per la qual cosa el treballador ha de recollir-lo personalment en les nostres oficines juntament amb la nòmina.

Segons l’Article 11 de la Llei 29/1999 de Modificació de la Llei 14/94 per la qual es regulen les Empreses de Treball Temporal, els treballadors cedits tindran dret a percebre com a mínim la retribució total establerta pel lloc de treball a desenvolupar en el conveni col·lectiu aplicable a l’empresa usuària, calculada per unitat de temps. D’aquesta manera s’assegura que el treballador cedit cobri el mateix que cobraria un treballador contractat directament per l’empresa usuària per a desenvolupar la seva activitat en aquest lloc de treball.

BOXES EXPRES RH ETT és mutualista associat a MÚTUA UNIVERSAL, per la qual cosa si un treballador pateix qualsevol accident en el centre de treball, haurà de dirigir-se a qualsevol dels centres assistencials d’aquesta mútua.

Pot consultar el centre d’assistència més pròxim de MÚTUA UNIVERSAL en la web www.mutuauniversal.net o bé trucar al telèfon 900.203.203 per a informar-se.

En el cas que el treballador decideixi deixar voluntàriament el treball, fins i tot durant el període de prova, és necessari que el comuniqui amb una setmana d’antelació a BOXS EXPRES RH ETT, amb la finalitat de poder substituir-ho sense perjudicar l’empresa.

L’incompliment del preavís facultarà a l’empresa a descomptar del salari l’import corresponent als dies de preavís omesos.

BOXES EXPRES RH ETT s’encarrega de preparar la documentació necessària en cas que un treballador tingui intenció de sol·licitar la prestació per desocupació.

El fet de signar un nou contracte amb BOXS EXPRES RH ETT no afecta al treballador que en aquell moment estigui percebent aquesta prestació, ja que aquesta se suspèn mentre existeix la relació laboral amb BOXES EXPRES RH ETT. Si es dóna aquest cas, és imprescindible que el treballador comuniqui a la seva Oficina de Treball de la Generalitat aquest canvi. Una vegada finalitzat el servei, sempre que procedeixi, el treballador pot tornar a percebre la prestació per desocupació.

Atès l’article 46 i següents del Conveni Col·lectiu d’empreses de Treball Temporal de Catalunya actualment en vigor, es consideraran:

 1. a) Faltes lleus:

– No comunicar amb suficient antelació la falta d’assistència al treball per causa justificada, tret que es provi la impossibilitat de fer-ho.

– Faltar al treball un dia al mes sense causa justificada.

 1. b) Faltes greus:

– Faltar al treball 2 dies al mes sense justificació.

– L’abandonament del treball sense causa justificada.

 1. c) Faltes molt greus:

– Faltar al treball més de 2 dies al mes sense justificació.

Cometre qualsevol de les faltes indicades comportarà la imposició de la sanció corresponent atesa la gravetat de la falta i respectant, en qualsevol cas, el procediment legal establert (article 47 del Conveni Col·lectiu d’empreses de Treball Temporal de Catalunya).