Beneficis del treball temporal per l`empresa i el treballador

Beneficis del treball temporal per l`empresa i el treballador

Beneficis del treball temporal per l`empresa

 • S`estalvia el cost de realitzar la selecció de personal qualificat complicat de trobar.
 • S`estalviarà el cost de l`absentisme i només pagarà les hores efectives treballades, si el treballador falta a la feina per qualsevol motiu no li costarà res.
 • No pagarà indemnitzacions al finalitzar-lo, ni baixes laborals, ni permisos retribuïts de cap tipus (per hospitalització o defunció de familiars, etc).
 • No tindrà despeses de gestoria per la confecció de l`alta, contracte, nòmines, seguros socials, etc.
 • El cost de personal serà 100% variable i no una despesa fixe, i així quan disminueixi la feina podrà eliminar aquesta despesa i no veurà perillar el seu futur pels alts costos d`indemnitzacions del personal fixe.

Beneficis i inconvenients del treball temporal pel treballador

BENEFICIS INCONVENIENTS
 

 • Pot ser el primer contacte amb el món laboral;
 • S`adquireixen competencies i experiència professional;
 • S`amplíen coneixements en diferents productes i serveis;
 • S`adquireix una major capacitat per treballar en diferents sectors i empreses;
 • És una oportunitat per a desenvolupar la xarxa de contactes professionals;
 • Es pot passar a formar part de la plantilla fixe de l`empresa (més del 50% dels treballadors contractats per Boxes Expres RRHH acaben passant a fixes a les empreses)
 

 • Provoca certa inestabilitat laboral;
 • Pot causar insatisfacció personal;
 • Pot produir la desconfiança en les pròpies capacitats pel treball;
 • És una experiència de curts períodes de temps.
 • El treballador temporal pot quedar fora de les bonificacions no salarials de l`empresa.

Quan una empresa necessita un treballador temporal?

Les empreses poden necessitar treballadors temporals per diferents motius, entre els quals són :

 • Cobrir baixes per malaltia.
 • Cobrir baixes per maternitat o paternitat gaudint de la mateixa bonificació que si el contractessin directament.
 • Acumulació puntual de tasques.
 • Excés de treball en períodes concrets.
 • Realitzar projectes d`implementació.
 • Substitució de treballadors en períodes de vacances.
 • Externalització de la gestió administrativa.

Quins tipus de contractes temporals existeixen?

Contracte per obra o servei determinat

Aquest tipus de contracte es concerta per la realització d`una obra o prestació d`un servei determinat  durant un període limitat de temps i duració incerta. El contracte pot ser a temps parcial o complet.

L`activitat que realitza el treballador en aquest tipus de contractes no pot ser l`activitat normal i permanent de l`empresa, sinó una activitat amb autonomia i substantivitat pròpia.

Contracte temporal per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes (eventual)

Aquest contracte es realitza quan l`empresa té una acumulació temporal de treball o excés de comandes. Aquest pot ser a temps parcial o complet.

També es pot realitzar aquest tipus de contracte quan es tracti d`una primera experiència professional, un primer treball jove, o un aturat menor de 30 anys, que no tingui experiència professional o si aquest contracte és inferior a tres mesos. La duració màxima d`aquest contracte és de sis mesos, en un període de dotze. Si es tracte d`un primer treball jove tindrà una duració mínima de tres mesos.

Contracte temporal per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball (interinitat)

Aquest contracte serveix per substituir de forma temporal a un treballador amb dret a reserva del lloc de treball, ja sigui per una baixa, una excedència, un període de vacances, etc. El període de duració del contracte serà el temps que duri l`absència del treballador substituït.

Contracte primer treball jove

Aquest tipus de contracte està dirigit a persones joves que compleixin algun dels següents requísits:

 • Aturats inscrits en l`Oficina d`Ocupació, menors de 30 anys, o 35 anys si es té reconegut algun grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Sense experiència laboral o que aquesta sigui inferior als tres mesos.

El contracte per temps determinat, la seva duració mínima és de tres mesos i la seva duració màxima de sis mesos (excepte el que disposi el conveni col.lectiu, no podent excedir els dotze mesos).