“ una gestió eficaç dels recursos humans aporta rendibilitat”

El nostre client no s`ha de preocupar de res ja que gestionem la contractació, Seguretat Social, baixes per  Incapacitat Laboral Transitòria, prevenció de riscos, nòmines, liquidacions, etc.

 

Borsa de treballadors amb experiència: tant per incidències o situacions puntuals en què es pot trobar la seva empresa, siguin puntes de feina, baixes de malaltia o accidents, baixes de maternitat o absentisme; en aquestes situacions, podem facilitar-li el personal més adequat ja que comptem amb una borsa de treballadors amb experiència que ja han treballat anteriorment amb nosaltres en algun dels nostres clients de forma satisfactòria.

 

Contractant el personal amb BOXES EXPRES RRHH ETT facilitarà que la seva empresa sigui més competitiva ja que al pagar només les hores treballades es lliurarà del cost de reclutament, de l`absentisme laboral, de les baixes laborals per accident o malaltia, del permisos retribuïts i també de possibles demandes Judicials i indemnitzacions.

 

Així la vostra empresa té la flexibilitat necessària en quant a Despeses de Personal transformant els seus costos fixes de personal en costos variables sense sobredimensionar la seva plantilla de personal.